Přejít na obsah

Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů Zakroužkuj ženu

Správce osobních údajů: Zakroužkuj ženu, z. s., IČ 11723068, se sídlem Sladová 471/6, Staré Brno, 602 00 Brno

telefon: +420 703 638 973, e-mail: info@zakrouzkujzenu.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

1. kategorie

Potenciální dárci

Komunikace telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání.

Příznivci, podporovatelé (ambasadoři a další dobrovolníci)

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků. Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti spolku prostřednictvím e-mailových zpráv

Účastníci námi pořádaných akcí

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti spolku prostřednictvím e-mailových zpráv

Novináři

Udržování kontaktu s novináři k medializaci naší práce a výstupů

 • Na základě našeho oprávněného zá
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační ú
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

2. kategorie

Dárci

Realizace daru, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností.

Dodavatelé služeb a zboží

Plnění smlouvy, plnění zákonných povinností.

Členové spolku

plnění zákonných povinností.

 • Za účelem plnění smlouvy nebo souvisejících právních nebo daňových povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje a účetní ú
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo až 10 let po ukončení smluvního vztahu, dle zákonných povinností.

3. kategorie

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných aktualit

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti spolku prostřednictvím e-mailových zpráv a dalších aplikací

 • Na základě souhlasu
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR: Přístup k Vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb – zejména MailChimp (nástroj pro rozesílání newsletteru)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;

Cookies

 • Naše internetové stránky (https://zakrouzkujzenu.cz) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:
 • Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Tag Manager – Google nastavuje soubory cookie k analýze provozu na tomto webu. Informace o našem používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google (https://www.google.com/analytics/tag-manager/https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs)
 • Facebook Pixel – javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci (https://www.facebook.com/business/help/952192354843755)

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Tento web používá soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu beze změn, s cookies souhlasíte.